మీరు చేస్తున్నప్రయత్నములు అన్ని విఫలమగుట,కార్యములందు ఆలస్యమ,అనుకోని చిక్కులు,వివాహ ప్రయత్నములు ముందుకు సాగకవివాహముఆలస్యము,ఉద్యొగ,వృత్తి వ్యాపారాలలసమస్యలకుజ్యోతిష్యపరమైన పరిష్కార మార్గ ములకై, పుట్టినతేదీ, పుట్టిన నెల, పుట్టిన సంవత్సరము, పుట్టిన సమయము, పుట్టిన స్థలము మొదలైన వివరములతో సంప్రదించండి. 9866193557
Counter
Know Your Future with Telugu Astrology

If you have keen interest in knowing what could be done next in your life, you need to take help from astrology. No doubt, astrology is considered as the best way to predict about events, incidents, important tasks, etc. that are likely to be happened in future. Telugu astrology helps individuals knowing their future so that they can prepare themselves for the next step. Moreover, with the advent of the internet and latest technologies, availing the mesmerizing benefits of Telugu astrology is quite easy and accessible. What all you need to do is to find out the best online Telugu astrology services provider.

With the help of an online Jatakam service, you can easily check your horoscope in Telugu. An online tool offers you birth chart with Navamsha, Lagna, House Strength, Bhavakundali, Vimshottari Dasha, planetary aspects and Antardasha information along with accurate predictions. It means that you only need to have a computer with internet connection to know your future. Telugu astrology services providers help you making right decision by giving you sharp details of your future. Based on ancient Indian astrology system, astrology services in Telugu also have the same level of expertise as we usually experience with traditional ancient Indian astrology system.

However, there are some people who assume that taking help from astrology is useless as it doesn’t offer scientific evidence. But, it is not the case always. For instance, if you are tired looking for a suitable job but couldn’t be able to get right one, you need to take help from astrology. By following some rules and suggestions of Telugu astrology, you can easily find out the solution of your existing problem. Astrology in Telugu helps you finding answer for your current problems such as job related, marriage related, legal issues, family problems, and many more as the list is endless.

There is no doubt that everyone on this earth planet wants to lead a happy and prosperous life, but due to their circumstances they have to face lots of troubles in their lives. If you too are facing such difficulty in your life, you don’t need to worry at all as astrology in Telugu can help you getting rid of these usual problems. What all you need to do is to find out an appropriate online horoscope service provider. Most of the astrology services providers ask for your name, date of birth, time and place, they also ask you for the time zone wherein you reside. They go through your details, and then provide you most accurate prediction concerting your requirements.

How to Find a Right Option?

Certainly, it’s the most crucial question to answer. Reason behind is that there are lots of astrology services providers in Telugu available online who claim to offer most accurate prediction. But when it comes to reality, they’ve been proved useless and vague. So, avoid going with such online horoscope services providers who offer vague prediction. Make sure the online organization you choose to avail the astrology services in Telugu should be known for its accurate predictions. Remember, Telugu astrology is completely based on the ancient Hindu astrology system. Hence, without having the proper knowledge of Hindu religion, no one can be able to use Indian astrology system effectively.

జ్యోతిస్[రవి,చంద్ర,ఇత్యాది గ్రహములు మరియు అశ్వని,భరణి.ఇత్యాది నక్షత్రములు]+శాస్త్రము = జ్యోతిష్య శాస్త్రము

ఈ భూమిపై మరియు మనుషులపై గ్రహముల యొక్క ప్రభావము వుంటుంది,ఉదాహరణకు పౌర్ణమి అమావాస్యలయందు నదులు,సముద్రపు ఆటుపోట్లు మరియు నేరస్తుల మానసిక స్థితిగతులు [ఇవి అన్నియుకూడా శాస్త్ర పరిశోధనలు జరిగినవే] వీటినే సమగ్రముగా వివరించు శాస్త్రమే జ్యోతిష్య శాస్త్రము ( ASTROLOGY ) వీటిలో 1. సంవత్సరములు 2. ఆయనములు 3. మాసములు 4. ఋతువులు 5. నక్షత్రములు 6. రాసులు 7. గ్రహములు ఈ విధముగా గణనచేసి వాటిని పరిశీలించుట. జ్యోతిష్య శాస్త్రము అనేకమంది మహర్షులు వ్రాసివున్నారు వీరిలో బ్రహ్మ, వసిష్ట, మను, బృగు, అత్రి, మరిచి, రోమసుడు, అంగిరసుడు, వ్యాసుడు, నారదుడు, శౌనకుడు, యవనులు, గర్గుడు, చవ్యనుడు, కశ్యప, పరాశర, సుర్యులుముఖమైనవారు. వీరిలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పద్ధతిని రూపొందించినారు. వీటిలో పరాశర విధానము జమిని విధానము విరివిగా వాడబడుచున్నవి.

 
 
Copyright © 2011 poojalu.in, All Rights Reserved.